UBND quận Ba Đình tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, di tích trên địa bàn quận.

Ngày ban hành : 05/10/2021